Положення про виконком
опубліковано 02 серпня 2018 року о 17:22

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

15.03.2021 № 138-7/VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Апостолівської міської ради VІІІ скликання


Розділ І 

Загальні положення 

1.1.Положення про виконавчий комітет Апостолівської міської ради VІІІ скликання (далі-Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Статуту Апостолівської міської територіальної громади, Регламенту роботи Апостолівської міської ради та визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету Апостолівської міської ради.

1.2. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами законодавства України, Регламентом міської ради, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Згідно зі статтею 140 Конституції України, статей 5,11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради є складовою частиною системи місцевого самоврядування, який здійснює як власні (самоврядні), так і делеговані йому повноваження.

Виконавчий комітет є колегіальним виконавчим органом загальної компетенції, утворюється з метою забезпечення проведення злагодженої виконавчо-розпорядчої діяльності всіх виконавчих органів міської ради.

1.4. Виконавчий комітет діє на засадах законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах своїх повноважень, персональної відповідальності у вирішенні конкретних питань, взаємодії з трудовими колективами, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними об’єднаннями, відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність.

1.5. Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та інші реквізити, має самостійний баланс, рахунки в казначействі та банківських установах та є головним розпорядником відповідних коштів міського бюджету, виділених міською радою.

1.6. Повне найменування - виконавчий комітет Апостолівської міської ради. Скорочене найменування – виконком Апостолівської міської ради.

1.7. Забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Виконавчий комітет здійснює організаційне, кадрове, правове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, які не є головними розпорядниками бюджетних коштів.

1.8. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує про свою роботу перед міською радою.

1.9. Засідання виконавчого комітету ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання.

1.10.Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.

1.11.Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото- і відеозйомки, звукозапису присутніми.

1.12.Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової інформації (ЗМІ) в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету.

1.13. Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ, листа уповноваженого органу (особи) відповідного ЗМІ із зазначенням посади, ПІБ, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності виконавчого комітету. 


Розділ 2

Повноваження виконавчого комітету

2.1. Повноваження виконавчого комітету, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, Регламентом міської ради та цим Положенням.

2.2. Виконком уповноважений:

- розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законодавством до його компетенції, виходячи з інтересів територіальної громади, окремих її громадян, які проживають на підвідомчій території, із врахуванням інтересів народу України;

- сприяти втіленню в життя рішень вищих органів, якщо вони не суперечать інтересам територіальної громади населених пунктів, що входять до її складу (м.Апостолове, села: Новомар’янівка, Михайлівка, Михайло-Заводське, Широчани, Катеринівка, Володимирівка, Шевченко, Сергіївка, Перше Травня, Запорізьке, Нова Січ, Новосеменівка, Кам’янка, Новоіванівка, Слов’янка, Тарасо-Григорівка, Червона Колона, селища: Жовте, Українка);

- попередньо розглядати проєкти міського бюджету, місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координувати діяльність відділів, секторів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховувати звіти про роботу їх керівників;

- змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, секторів, інших виконавчих органів влади ради, а також їх посадових осіб;

- виконувати інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради..


Розділ 3

Організація роботи виконавчого комітету

3.1. Виконавчий комітет (далі – виконком) утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради та міського голови виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому.

Кількісний склад виконкому визначається міською радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконком міської ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, старост, а також керівників відділів, інших виконавчих органів, інших осіб. До складу виконкому міської ради входить за посадою секретар міської ради. Очолює виконком відповідно Апостолівський міський голова.

До складу виконкому не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

3.2. Основною формою роботи виконкому є засідання.

Засідання виконкому скликаються міським головою, а у випадку його відсутності - посадовою особою, яка виконує обов'язки міського голови, за потреби, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконкому.

З метою оперативного або невідкладного вирішення окремих питань життєдіяльності населених пунктів Апостолівської міської ради (територіальної громади) та її (громадян) жителів за відповідним розпорядженням міського голови засідання виконкому можуть скликатися позачергово і є правомочними при наявності більше половини від загального складу членів виконавчого комітету.

3.3. На засіданнях виконкому головує міський голова, а у разі його відсутності – секретар міської ради або заступник міського голови, що виконує його обов’язки за окремим розпорядженням.

3.4. На розгляд виконкому виносяться питання у відповідності з планом роботи. У разі необхідності з дозволу міського голови за пропозиціями членів виконкому, керівників структурних підрозділів міської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» можуть виноситись питання, не передбачені планом, а у разі терміновості, подані, як правило, не пізніше, як за два дні до засідання виконкому за наявності підготовленого і погодженого проєкту рішення та інших матеріалів.

3.5. Порядок денний чергового засідання виконкому із зазначенням доповідачів, співдоповідачів (відповідальних за підготовку питань) готується відділом організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради і вноситься керуючим справами виконкому для погод­ження міському голові з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», після чого розсилається відділом організаційної роботи та документообігу членам виконкому, безпосереднім виконавцям, зацікавленим підприємствам, установам і організаціям.

3.6. Проєкти рішень, інші документи, які не були подані у вказаний термін, можуть бути включені до порядку денного засідання виконкому у винятковому порядку лише з дозволу міського голови або, у разі його відсутності, посадової особи, яка виконує його обов’язки.

Відділ організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради запрошує членів виконкому на засідання і повідомляє їх про порядок денний засідання.

3.7. Організацію проведення засідань виконкому забезпечують спільно керуючий справами виконкому та відділ організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради відповідно до їх повноважень.

3.8. Доповідачам із основних питань надається, як правило, до 15 хвилин, співдоповідачам - до 10 хвилин, виступаючим - до 5 хв.

3.9. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому.

3.10. Рішення, прийняті на засіданні виконкому, підписуються міським головою, а у разі його відсутності, посадовою особою, яка виконує його обов’язки. У разі необхідності доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених на засіданні, відділ організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради передає ці рішення особам, які їх готували, або тим, кому це доручено, для оформлення з наступним візуванням виконавцями, відділом правового забезпечення та кадрової роботи, керуючим справами виконкому і подаються на підпис міському голові наступного дня, а у виняткових випадках - у строк, встановлений для доопрацювання. Окремі думки членів виконкому під час засідання заносяться до протоколу і підшиваються разом із відповідним рішенням та є невід’ємними від нього. Додатки до рішення підписує керуючий справами виконкому міської ради, у разі його відсутності – посадова особа, що виконує його обов’язки.

3.11. Після засідання виконкому керуючий справами виконкому упродовж 3-х днів реєструє рішення шляхом присвоєння йому дати та номеру, а також організовує всю роботу, пов’язану з доопрацюванням рішень. Датою рішення є дата його прийняття. Номер є реєстраційним і присвоюється в порядку зростання.

3.12. Не пізніше 5-ти робочих днів після підписання рішень виконкому відділ організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради оприлюднює їх на офіційному сайті міської ради.

3.13. На засіданні виконкому керуючий справами виконкому веде протокол, який підписується головуючим на засіданні та керуючим справами виконкому міської ради.

3.14. Оригінали протоколів, рішень із додатками комплектуються у справи в хронологічному порядку, засвідчуються гербовою печаткою і зберігаються у відділ організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради упродовж 5 років, після чого передаються до сектору архівної роботи виконкому міської ради.

3.15. Всі рішення виконавчого комітету міської ради та розпорядження міського голови містять пункт про відповідального за контроль за виконанням цих розпорядчих документів, як правило, - заступника міського голови.

3.16. Оформляє засідання виконкому і відповідає за їх повноту, якість та збереження документів керуючий справами виконкому міської ради.


Розділ 4

Особливості погодження та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів регуляторних актів 

4.1. Органом, який забезпечує реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, є виконком міської ради.

4.2. Проєкти рішень, які встановлюють, змінюють чи скасовують норми права, застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб; окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання – є такими, що містять ознаки регуляторного акта.

4.3. Робота з підготовки проєктів регуляторних актів відбувається відповідно до плану, затвердженого рішенням виконкому. Плани діяльності з підготовки структурними підрозділами міської ради проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік затверджуються не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проєктів, цілей їх прийняття, строків підготовки проєктів, найменування структурних підрозділів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів.

4.4. Затверджені плани діяльності виконкому ради з підготовки проєктів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються в порядку, встановленому чинним законодавством України ради не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

4.5. У разі виявлення ознак регуляторного акта у будь-якому проєкті рішення відділ правового забезпечення та кадрової роботи виконкому міської ради, не пізніше наступного дня після встановлення таких ознак, повідомляє про це розробника проєкту.

4.6. Після отримання повідомлення щодо необхідності проведення регуляторної процедури розробник готує проєкт рішення про внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів.

4.7. У випадку порушення чи невиконання умов, визначених Законом, виконком приймає рішення щодо порушення регуляторної процедури. Проєкт рішення повертається розробнику на доопрацювання із зазначенням переліку зауважень та дій, необхідних для їх усунення.

4.8. Проєкт рішення, регуляторна процедура щодо якого проведена в повному обсязі, узгоджується керівником структурного підрозділу - розробником акта, юристом відділу правового забезпечення та кадрової роботи, начальником відділу організаційної роботи та документообігу, керуючим справами виконкому міської ради та заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.


Розділ 5

Планування роботи виконавчого комітету

5.1. Робота виконавчого комітету проводиться за поточними (квартальними) планами.

Плани роботи формуються за пропозиціями міського голови, його заступників, старост, керівників відділів, інших підрозділів виконкому міської ради. Пропозиції до квартального плану, погоджені заступниками міського голови за напрямком роботи, керуючим справами виконкому, подаються керівниками відділів та інших підрозділів до відділу організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради у строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

5.2. Плани роботи виконавчого комітету включають проведення засідань виконавчого комітету, нарад, комісій, організаційно-масових заходів, питань роботи з кадрами, заходи щодо виконання Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально-економічного розвитку та спрямовані на реалізацію регіональної політики здійснення власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

5.3. Відділ організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради на основі поданих пропозицій складає проєкт плану роботи на квартал, який затверджується розпорядженням міського голови і оприлюднюється з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному вебсайті міської ради.

5.4. Квартальний план роботи основних заходів не пізніше як у п'ятиденний термін після його затвердження надсилається відділом організаційної роботи та документообігу виконкому міської ради першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючому справами виконкому, які організовують контроль за його виконанням.

Секретар міської ради                             Л.М. МІХНО

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux