Положення про старост
опубліковано 02 серпня 2018 року о 17:25

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

22.08.20171072-37/VII

Положення про старосту

Апостолівської міської ради


І. Загальні положення

Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про добровільне об'єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства, Регламенту Апостолівської міської ради та визначає права і обов'язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов'язані з діяльністю старости.

II. Правовий статус старости


2.1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси села (сіл), селищ, що входять до відповідного старостинського округу, і набуває своїх повноважень, починаючи з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданніАпостолівської міської ради, на якому Апостолівською міською тери­торіальною виборчою комісією оголошується рішення щодо його обрання та реєстрації.

2.2. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою.

2.3. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

III. Повноваження старости


3.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста:

1) представляє інтереси жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на те­риторії відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна терито­ріальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об'єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села (сіл), селища та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій ко­мунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого зна­чення у відповідному селі (селах), селищі;

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.2. Обов'язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Ста­туту Апостолівської міської ради об'єднаної територіальної громади, Регламенту Апостолівської міської ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з об'єднаною територіальною громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми поса­довими особами, громадою та її членами;

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та в оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів, організовувати виконання рішень зборів членів відповід­ної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом членів громади в межах відповідного старостинського округу згідно з визначеним графіком прийому, здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади у межах відповідного старостинського округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку цього старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від членів територіальної громади у межах старостинського округу заяви, адресовані органам місце­вого самоврядування об'єднаної територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного старостинського округу, вживати заходів до його під­тримання в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу (землекорис­тування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного старостинського округу громадського порядку, станом виконання встановлених рішеннями ради правил із питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та додержання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного старостинського округу;

12) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідного старостинського округу;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкоди­ти інтересам територіальної громади та держави;

15) періодично звітувати (не рідше одного разу на рік) про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами; на вимогу не менше половини депутатів місь­кої ради староста інформує раду про свою роботу;

16) дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Статутом Апостолівської міської об'єднаної територіальної громади, іншими актами її органів;

17) виконувати поточні доручення ради та її виконавчого комітету, голови, звітувати про їх виконання;

18) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних із місцевим самоврядуванням відповідного ста­ростинського округу, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

19) вести діловодство, облік і звітність із передачею документів до архіву;

20) надавати довідки, довідки-характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають на території відповідного старостинського округу;

21) здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності законами України та іншими нормативно-пра­вовими актами;

22) забезпечувати своєчасність та у повному обсязі сплати місцевих податків членами громади населеного пункту/пунктів;

23) є членом опікунської ради;

24) здійснює статистичний облік громади шляхом ведення погосподарських книг;

25) проводить моніторинг та облік кризових сімей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах, а також громадян, які мають пільги відповідно до законів України;

26) виконує обов’язки адміністратора;

27) шанобливо ставитися до жителів села (сіл), селища відповідного старостинського округу та належним чином про­водити роботу з їх зверненнями до органів місцевого самоврядування;

28) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Апостолівської міської об’єднаної територіальної громади та цим Положенням.

3.3. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади;

2) брати участь із правом дорадчого голосу з питань, що стосуються його старостинського округу у пленарних засіданнях міської ради, засі­даннях її постійних та тимчасових комісій;

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постій­них комісій із питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) одержувати від органів місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території громади, інформацію, документи та матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу;

5) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна об'єднаної територіальної гро­мади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інте­ресів відповідної громади в межах відповідного старостинського округу, оголошувати на засіданнях виконавчо­го комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів громади чи інтересів територіальної громади загалом;

7) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок із питань, відне­сених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності;

8) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, із вини яких сталося порушення;

9) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостин­ського округу;

10) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів об'єднаної територіальної громади, сприяти залученню членів внутрішньої громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу;

11) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громад­ського порядку на території відповідного старостинського округу.

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом міської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.


IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1. Староста обирається жителями села (сіл) (селища (селищ)), розташованих на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

4.2. Старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Кон­ституції України. Старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця суди­мість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.3. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п'ять років, крім випадків до­строкового припинення його повноважень із підстав і у порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування».

4.4. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та наро­дові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

Присяга приймається на пленарному засіданні міської ради, на якому відповідною тери­торіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

4.5. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися ді­яльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8) відкликання з посади за народною ініціативою.

4.6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

4.7. Староста може бути відкликаний із посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», із особливостями, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік із моменту набуття ним повноважень.

4.8. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на збо­рах виборців у кількості не менше: 10 осіб - для відкликання старости села; 15 осіб - для відкликання старости селища.

4.9. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.

4.10. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв'язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії міською радою більшістю голосів від її загального складу.

4.11. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у пунктах 1,2,3 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень ста­рости; припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; набуття громадянства іншої держави), - з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої статті 791Закону України «Про місцеве самовря­дування в Україні» (набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накла­дено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим), - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (смерть старости), - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) з підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (відкликання з посади за народною ініціативою), - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, об­раної на наступних місцевих виборах;

5) у випадку, передбаченому частиною другою статті 791 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень), - з дня прийняття радою рішення про дострокове припинення повноважень старости.


V. Організація діяльності старости

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяль­ності старости визначаються міською радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.

5.2. Місцезнаходження, робоче місце старости:

що обслуговує населені пункти: с. Володимирівка, с. Шевченко, с. Сергіївка, (далі – старостинський округ №1) знаходиться за адресою: с. Володимирівка, вул. Шкільна, 1;

що обслуговує населені пункти: с. Кам'янка, с. Новоіванівка, с. Слов'янка, с. Тарасо-Григорівка, (далі – старостинський округ №2) знаходиться за адресою: с. Кам'янка, вул. Центральна, 4а;

що обслуговує населений пункт: с. Михайлівка, (далі – старостинський округ №3 ) знаходиться за адресою: с. Михайлівка, вул. Центральна, 1А;

що обслуговує населені пункти: с. Перше Травня, с. Нова Січ, с. Новосеменівка, (далі – старостинський округ №4 ) знаходиться за адресою: с. Перше Травня, вул. Центральна, буд. 89;

що обслуговує населений пункт: с. Запорізьке, (далі – старостинський округ №5 ) знаходиться за адресою: с. Запорізьке, вул. Плющенка, 5а, оф.1;

що обслуговує населені пункти: с-ще Жовте, с. Червона Колона (далі – старостинський округ №6) знаходиться за адресою: с-ще Жовте, вул. Залізнична, 21, оф.2;

що обслуговує населений пункт: с. Михайло-Заводське, (далі – старостинський округ № 7) знаходиться за адресою: с. Михайло-Заводське, вул. Шкільна, 3 оф.1;

що обслуговує населені пункти: с. Широчани, с. Катеринівка, (далі – старостинський округ № 8) знаходиться за адресою: с. Широчани, вул. Калинова, 2а, оф.3.

5.3. Графік прийому жителів старостою затверджується розпорядженням міського голови.

5.4. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється вико­навчим комітетом міської ради і фінансується за рахунок бюджету Апостолівської міської ради.

5.5. Старості видається номерна печатка з метою надання адміністративних послуг жителям старостинського округу.


VI. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жи­телями відповідного села, селища, відповідальним – перед міською радою.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села (сіл), селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради інформує раду про свою роботу у будь-який визначений ними термін та один раз на рік звітує перед виконавчим комітетом Апостолівської міської ради.

6.3. Староста може бути притягнений до матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відпові­дальності, визначеної законом.

6.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності на підставі розпорядження міського голови.

6.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.


Секретар міської ради                                                               Л.І. СУВИД

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux