Регламент Апостолівської міської ради
опубліковано 02 липня 2019 року о 17:03

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.12.2015 № 76-3/VII
(у редакції рішення міської 29.09.2017 № 1122-39/VII)

Р Е Г Л А М Е Н Т
роботи Апостолівської міської ради Дніпропетровської області VІІ скликання 

Розділ І. Загальні положення

Апостолівська міська рада Апостолівського району Дніпропетровської області (надалі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста Апостолового, сіл: Новомар’янівки, Михайлівки, Михайло-Заводського, Широчан, Катеринівки, Володимирівки, Шевченко, Сергіївки, Перше Травня, Запорізького, Нової Січі, Новосеменівки, Кам’янки, Новоіванівки, Слов’янки, Тарасо-Григорівка, Червона Колона, селищ Жовтого та Українки у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Стаття 1. Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент роботи  міської ради (далі - Регламент) є нормативним актом, обов'язковим для виконання  міською радою, її органами та посадовими особами,  який визначає порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання секретаря міської ради, порядок скликання чергової та позачергової сесії ради,  призначення пленарних засідань, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, функції органів міської ради, депутатів та посадових осіб ради.

Стаття 3. Засідання міської ради та її постійних комісій є відкритими і гласними за винятками, передбаченими цим Регламентом.

Стаття 4. Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом публікації її рішень на офіційному веб-сайті Апостолівської міської ради.

Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій та інших комісій ради є відкритими і гласними.

За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

Розділ II. Сесії міської ради

Стаття 5. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також із засідань постійних комісій, що проводяться в період між ними.

Стаття 6. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Для визначення правомочності сесії при прийнятті рішення беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться до початку пленарного засідання. Зареєстрованим вважається депутат, підпис якого значиться в списку реєстрації.

Стаття 7. Рішення ради приймається, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю голосів депутатів міської ради, присутніх на пленарному засіданні. Процедурними вважаються питання, що стосуються порядку розгляду і прийняття рішень, але не стосуються змісту питань, що розглядаються.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

2) про проведення додаткової реєстрації;

3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

4) про надання додаткового часу для виступу;

5) про зміну черговості виступів;

6) про надання слова запрошеним на засідання;

7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

8) про визначення способу проведення голосування;

9) про форму бюлетеня для таємного голосування;

10) про перерахунок голосів;

11) про взяття інформації до відома;

12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

 У разі виникнення сумніву чи якщо запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

 Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим Регламентом.

 Стаття 8. Пленарні засідання міської ради проводяться у відкритому режимі в приміщенні сесійної зали (м. Апостолове, вул. Центральна, 65, другий поверх). При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

Стаття 9.  У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального її складу, розгляд певних питань на засіданнях проводяться у закритому режимі, передбачених чинним законодавством.

Учасникам засідання, на якому розглядається закрите питання, забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв'язку, звукозапису та обробки інформації.

Підготовка протоколу розгляду закритих питань пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради.

Стаття 10. Першу сесію міської ради скликає Апостолівська міська виборча комісія не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, міський голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Перша сесія у разі необхідності може складатися з декількох пленарних засідань.

Наступні сесії скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання сесії міської ради починається та завершується виконанням Державного Гімну України.

Стаття 11. Рішення  про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради  не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 12. Депутат міської ради може отримати в апараті міської ради не пізніше, ніж за 1 день до проведення чергової сесії міської ради, матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії.

Стаття 13. Позачергові сесії міської ради можуть бути скликані за пропозиціями не менше третини від загальної  кількості обраних депутатів ради, виконавчого комітету міської ради, однієї або кількох постійних комісій, міського голови чи секретаря ради. 

Стаття 14. Позачергова сесія скликається не пізніше десятиденного терміну після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії повідомляється особисто кожному депутату не пізніше, як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується внести на розгляд позачергової сесії.

Підставами скликання позачергової сесії ради є:

а) необхідність приведення у відповідність рішень ради відповідно до змін в законодавстві України;

б) стихійне лихо, введення військового, надзвичайного стану, техногенна катастрофа;

в) необхідність розгляду питань, що стосуються національної безпеки України;

г) невідкладні кадрові питання;

д) наявність іншого позачергового питання, двадцятиденне зволікання з розглядом якого може призвести до негативних наслідків для мешканців об’єднаної територіальної громади.

Стаття 15. На засідання міської ради в разі необхідності можуть бути запрошені  голова районної державної адміністрації та його заступники, голова районної ради,  керівник місцевої прокуратури, голова районного суду.

В разі необхідності на засідання міської  ради або постійних комісій запрошуються представники органів державної влади, політичних партій, громадських, профспілкових організацій трудових колективів, засоби масової інформації, а також інші особи.

Представники органів державної влади, політичних партій, профспілкових та громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації та інші особи, що виявили бажання бути присутніми на пленарному засіданні ради, за погодженням міського голови можуть бути присутніми на пленарних засіданнях ради.

На пленарних засіданнях ради мають право бути присутні громадяни на визначених для них місцях за попереднім, не пізніше ніж за день до пленарного засідання, поданням заяви на ім'я секретаря міської ради.

Розміщення присутніх забезпечується на спеціально відведених місцях.

Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.

Розділ ІІІ.  Черга денна сесії

Стаття 16. Пропозиції до черги денної пленарного засідання сесії вносяться міським головою, виконавчим комітетом, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями не пізніше, як за 21 день до відкриття чергової сесії, у виняткових випадках – за 1 день до відкриття сесії.

Стаття 17. Пропозиції до черги денної, внесені пізніше зазначеного терміну або під час пленарного засідання, вносяться на розгляд сесії після   обговорення та підготовки висновку відповідною комісією про доцільність їх включення до черги денної сесії.

Стаття 18. Питання затвердженої черги денної сесії міської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням міської ради.

Стаття 19. Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи про відкладення їх розгляду,  про зміну   чи   виключення   питань  із затвердженого в цілому порядку денного приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

У черзі денній кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, доповіді або інформації постійних комісій, різного.

Стаття 20. Підготовка сесії міської ради здійснюється у відповідності до плану підготовки сесії.

Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, виконавчим комітетом ради та Погоджувальною радою.

Для підготовки питань постійні комісії можуть утворювати підготовчі комісії із залученням представників громадськості, політичних партій і спеціалістів.

Виконавчий комітет готує, розглядає та пропонує через постійні комісії міської ради:

- проекти міських програм соціально-економічного і культурного розвитку;

-  проекти цільових програм;

- проект міського бюджету на поточний рік, звіти про виконання міського бюджету за період, внесення змін до міського бюджету;

-  структуру виконавчих органів міської ради та внесення змін до неї;

- звіти про виконання рішень виконкому міської ради.

Проекти рішень із питань, що не передбачені ст. 19 Регламенту, готуються виступаючим після попереднього розгляду відповідної постійної комісії або Погоджувальною радою та на підставі наданих нею висновків та рекомендацій.

Проекти рішень міської ради, які вносяться на сесію, подаються разом із обґрунтуванням необхідності їх розробки, а також очікуваних соціально-економічних та політичних наслідків їх запровадження.

За необхідності фінансових витрат для рішення, до проекту додається його обґрунтування з відповідним кошторисом.

Відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради доручена підготовка питання.

Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд міської ради, та необхідні матеріали публікуються на веб–сайті Апостолівської міської ради згідно з чинним законодавством. У випадку позачергової сесії - за 1 день.

За необхідності здійснення контролю за виконанням рішення, контроль покладається на секретаря міської ради та відповідну постійну комісію.

Виконавці проектів рішень беруть участь у їх обговоренні на всіх етапах: на постійних комісіях, Погоджувальній  раді.

Міський голова або депутати ради мають право приймати рішення про проведення широкого обговорення проекту рішення зі своїми виборцями.

Якщо під час роботи над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжностей за ними.

Альтернативні проекти рішень розглядаються в порядку, передбаченому для прийняття рішень.

Зміст альтернативних варіантів проекту рішення доводиться до всіх депутатів міської ради. Поправки до рішення вносяться до протоколу секретарем.

Постійна комісія,  відповідальна за рішення, розглядає, приймає або вносить для голосування на пленарному засіданні проекти рішення із змінами та доповненнями.

Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень за підсумками голосування проводиться в триденний строк із залученням фахівців галузевих відділів, депутатів, членів виконавчих структур.

Секретар ради не пізніше як у десятиденний строк подає на підпис міському голові  всі рішення і доводить їх до відома виконавців.

Розділ ІVПогоджувальна рада міської ради 

Стаття 21. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Погоджувальна рада.

До складу Погоджувальної ради  входять: міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських груп, фракцій.

Для розгляду питань, пов’язаних з проектами рішень щодо прийняття бюджету, програм соціально-економічного розвитку, містобудівної документації, виділення земельних ділянок та інших питань, що стосуються сільських населених пунктів, що входять до складу Апостолівської об’єднаної територіальної громади, на засідання Погоджувальної ради запрошуються старости і  їм гарантовано надається право виступу  з цих питань.

Стаття 22. Погоджувальна рада  вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі  ради та її органів.

Погоджувальна рада  збирається на засідання за пропозицією міського голови, але не рідше одного разу на квартал та обов'язково не пізніше як за одну годину до початку сесії ради. Засідання Погоджувальної ради може проводитися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.

Погоджувальна рада  здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної ради є повноважними за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання веде міський голова, під час його відсутності – секретар ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції – обраний Погоджувальної радою для цього випадку член ради.

Депутати всіх рівнів та інші, визначені Погоджувальною радою  особи, мають право брати участь у відкритих (в тому числі і закритих за згодою більшості членів ради) засіданнях із дорадчим голосом.

Пропозиції Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер і направляються секретарем ради органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.

Висновки, пропозиції Погоджувальної ради міський голова враховуються у роботі міської ради.

Стаття 23. Погоджувальна рада  у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій ради:

1) розглядає проекти порядку денного сесій та розкладу засідань ради;

2) у разі необхідності розглядає питання скликання додаткових засідань та позачергових сесій ради;

3) вживає заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях;

4) вирішує інші питання, пов'язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

З метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій ради Погоджувальна рада:

1) передає їм для додаткового розгляду проекти рішень та інших матеріалів ради, заслуховує повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації;

2)  організовує подання інформаційної, правової, матеріально-технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради;

3) здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рішеннями ради.

Розділ V. Засідання міської  ради

Стаття 24. Засідання ради веде міський голова або секретар міської ради, у випадку відсутності голови.

Стаття 25. Головуючий на пленарному засіданні ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

-  інформує раду про результати розгляду депутатських запитів, запитань і т.п.;

- повідомляє про присутніх на засіданнях;

- вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву, редакцію та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує виступаючих;

- створює рівні можливості депутатам для їх участі в обговоренні питань;

- забезпечує дотримання Регламенту міської ради всіма присутніми на засіданні;

-  ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- робить офіційні та інші повідомлення;

- вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

- забезпечує порядок у залі засідань, не допускає виступів без надання слова;

- не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен   уникати реплік коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій;

- здійснює інші повноваження, що випливають із чинного законодавства та цього Регламенту.

Стаття 26. Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення. Головуючий за погодженням із присутнім складом міської ради може визначити черговість виступаючих.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли той виходить за межі  питання, що обговорюється, або коли той порушує норми депутатської етики.

Стаття  27. Для організації пленарного засідання головуючий має право у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропози­ції, то пропозиція головуючого ставиться на голосування першою.

Стаття 28. Секретар міської ради організовує ведення протоколу засідання, веде запис бажаючих  виступити,  реєструє звернення депутатів,  їх запити,  заяви  і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпрацює з акредитованими на сесії засобами масової інформації.

Секретар міської ради веде підрахунок результатів відкритого голосування з питань черги денної та вголос повідомляє про результати головуючому та присутнім на пленарному засіданні.

 

Розділ  VI.  Прийняття рішень

Стаття 29. Рішення міської ради приймаються на пленарних засіданнях після їх обговорення.

Рішення міської ради  може бути прийняте без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями міський голова шляхом видання розпоряджень вирішує всі питання, віднесені законодавством до його повноважень.         

Рішення ради, як правило, мають конкретні строки виконання та конкретних виконавців. Контроль за виконанням рішення забезпечує відповідна постійна комісія ради. Контроль забезпечується шляхом періодичного аналізу ходу виконання рішення, заслуховування звітів виконавців тощо. При закінченні строку дії рішення постійна комісія ради заслуховує звіт виконавця і приймає рішення відносно можливості зняття з контролю чи продовження строку контролю за фактичними рекомендаціями виконавцями. На основі висновків постійної комісії міський голова приймає відповідне розпорядження, яке доводиться до відома депутатів на пленарному засіданні. Питання про зняття з контролю рішень, по яких визначений інший механізм звітування ( про міський бюджет, про програму розвитку громади тощо), розглядається на пленарному засіданні ради за поданням відповідних комісій.

Стаття 30. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 31. Рішення міської ради приймаються відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням шляхом за запитом секретаря міської ради та таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 32. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів сесія міської ради обирає із числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію. До її складу не можуть входити депутати, стосовно яких проводиться голосування.

Лічильна комісія обирає голову комісії та секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

Стаття 33. Кожному депутату ради видається членами лічильної комісії один бюлетень по пред’явленню депутатського посвідчення або за списком під особистий підпис.

Заповнення бюлетенів депутатами проводиться в кімнаті для таємного голосування або у спеціально обладнаній кабіні шляхом проставляння відмітки у квадраті напроти варіанту пропонованих рішень або кандидатур.

В разі коли депутат не згодний з жодним із запропонованих варіантів рішень або кандидатів, відмітка ставиться у квадраті напроти передбаченої на цей випадок відповідної графи.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та бюлетені, в яких проставлені відмітки більше, ніж у одному квадраті, а також – в яких голосуючим не зроблено жодної позначки.

Комісія може встановити і додаткові умови порядку голосування, обґрунтувавши  їх.

Стаття 34. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються всіма членами комісіїКоли член комісії не підтримує висновків більшості комісії, він має право не підписувати протокол, а викласти свою окремо думку, яка додається до протоколу. За доповіддю лічильної комісії сесія відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

 

Розділ VІI. Порядок надання слова 

Стаття 35. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь - до 20 хв.;

 - співдоповідь - до 10 хв. кожна;

 - запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях - до 5 хв.;

 - обговорення доповіді - до 20 хв.;

 - виступ в обговоренні - до 7 хв.;

 - повторний виступ - до 1 хв.;

 - запитання - до 1 хв.;

 - відповідь на запитання - до 3 хв.;

 - репліка за порядком ведення - до 1 хв.;

 - оголошення, звернення - до 1 хв.

 - репліка стосовно спростування та доведення правдивості – до 3 хвилин.                                                                                                                                                                            

За згодою депутатів головуючий може в необхідних випадках   продовжити зазначений час.

Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів. Якщо після припинення обговорення один із депутатів наполягає на виступі і його підтримує більшість присутніх депутатів, йому надається час до 3 хвилин. Таких виступів може бути не більше двох із одного питання.

Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення, воно поновляється на термін не більш як 15 хвилин.

Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі та співдоповідачі мають право на заключне слово до 3 хвилин кожний.

Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх. З мотивів голосування надаються виступи до 1 хвилини кожний (не більше двох виступів „за” проект і не більше двох виступів „проти”).

Стаття 36.  Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може у коректній формі  звернутись до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо оратор вичерпав Регламент і не закінчив промову, головуючий може надати йому додатково одну хвилину для завершення виступу.

Стаття 37. Міська рада може визначити загальний час для обговорення питання або час запитань і відповідей, виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 38. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам із дотриманням черговості, установленої на підставі їхніх заявок про надання слова, або за погодженням з присутнім складом ради може визначити іншу черговість виступів.

Стаття 39. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, питання не задаються.

Розділ VІІI. Порядок голосування пропозицій 

Стаття 40. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з обговорюваного питання.

Стаття 41. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, а також погоджує вид голосування, якщо з цього приводу надійшли пропозиції від депутатів.

Стаття 42. На голосування ставляться усі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання у порядку їх надходження.

Стаття 43. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст пропозиції сформульований не чітко або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст пропозиції.

Статті 44. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 45. Якщо серед альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена Погоджувальною радою, вона ставиться на голосування після пропозиції міського голови.

Стаття 46. Тексти пропозицій чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватись, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 47. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

Стаття 48. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

                  

Розділ ІX.  Дисципліна та  етика на пленарних засіданнях

Стаття 49. На засіданнях міської  ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення позбавити його права виступу на даному засіданні.

Стаття 50. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може припинити його виступ.

Якщо оратор виступає без дозволу головуючого, його виступ припиняється головуючим без попередження.

Стаття 51. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка висловлена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

Стаття 52. Під час засідання міської ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням для оратора засобів впливу, передбачених статтями цього Регламенту.

Стаття 53. Якщо депутат або запрошений своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом сесії головуючий на засіданні може запропонувати депутату або запрошеному залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат або запрошений відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.

Депутат може залишити зал в разі необхідності, попередивши головуючого.

Стаття 54. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надання міському голові, секретарю ради, депутатам міської ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики, законності забезпечення правопорядку та охорони конституційних прав людини, взаємодії з політичними партіями, громадськістю та конфесіями (далі відповідна постійна комісія).

Відповідна постійна комісія під час свого засідання обов’язково залучає до обговорення питання конфлікту інтересів юриста  виконкому міської ради та при необхідності чи наполяганні особи, щодо якої існує конфлікт інтересів, - інших спеціалістів апарату міської ради чи депутатів з інших комісій міської ради, незалежних експертів з правових питань чи питань запобігання корупції.

В разі підготовки проекту рішення та винесення на розгляд сесії міської ради рішення, яке містить приватний інтерес чи викликає суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради чи близьких їм осіб та їх службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість при прийнятті рішення сесії, дані особи зобов’язані: 

- повідомляти про це у письмовій формі не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, відповідну постійну комісію ради;

- письмова заява про наявність конфлікту інтересів реєструється у загальному відділі виконкому міської ради у журналі вхідної кореспонденції та подається на розгляд відповідної постійної комісії;

- комісія подає на засідання міської ради інформацію про те, що міський голова, секретар міської ради чи окремий депутат самостійно повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, просить включити до порядку денного можливість виступу даної особи із відповідною заявою та повідомляє про порядок врегулювання конфлікту інтересів під час підготовки та розгляду даного питання.

Врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів може відбуватися шляхом:

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у підготовці та погодженні даного рішення;

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час розгляду даного рішення на засіданні профільної постійної комісії та пленарному засіданні ради;

- у разі, якщо неучасть міського голови, секретаря міської ради чи депутата міської ради у прийнятті окремого рішення чи рішень Апостолівської міською радою призведе до втрати правомочності ради, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.

Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається на цьому ж пленарному засіданні міської ради.

Заява про наявність конфлікту інтересів зачитується особою, яка має конфлікт інтересів, на пленарному засіданні перед голосуванням за вищевказане рішення та долучається до протоколу сесії.

Голова відповідної постійної комісії або головуючий (за згодою) оголошує рішення комісії про шляхи врегулювання конфлікту інтересів, що виник.

Головуючий ставить на голосування пропозицію постійної комісії щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник, при цьому особа, щодо конфлікту інтересів якої приймається дане рішення, участі у голосуванні не бере.

У разі, якщо дана пропозиція приймається, голосування за рішення, щодо якого виник конфлікт інтересів, приймається у порядку, запропонованому відповідною постійною комісією.

У разі, якщо пропозиція відповідної постійної комісії щодо врегулювання конфлікту інтересів, що виник, не була прийнята, питання, щодо якого виник конфлікт інтересів, переноситься на розгляд наступного пленарного засідання ради із попереднім додатковим розглядом даної ситуації на засіданні відповідної постійної комісії щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів, що виник.

У разі, якщо міський голова, секретар міської ради чи окремий депутат дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, дана особа повинна самостійно публічно оголосити про його наявність.

Дана заява заноситься у протокол засідання, робиться перерва для надання висновків відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів, після чого питання розглядається відповідно до даного розділу Регламенту.

Висновок відповідної постійної комісії ради та прийняті нею рішення щодо можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів долучаються до протоколу пленарного засідання ради.

У разі існування у міського голови, секретаря міської ради чи депутата сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів дана особа зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Регламенту.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше, було виявлено конфлікт інтересів.

Про конфлікт інтересів у міського голови, секретаря міської ради чи окремого депутата може заявити будь-який інший депутат міської ради або учасник пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Така заява про конфлікт інтересів заноситься до протоколу засідання міської ради.

У разі, якщо міський голова, секретар міської ради чи окремий депутат публічно самостійно не повідомив про наявність у нього конфлікту інтересів, а заяву про це зробив інший депутат міської ради чи учасник пленарного засідання ради, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається, головуючий (а в разі, якщо конфлікт інтересів стосується головуючого – то секретар міської ради) надає можливість виступити особі, щодо якої зроблена така заява, аби пояснити ситуацію, що виникла відносно нього.

У разі необхідності головуючий  (а в разі, якщо конфлікт інтересів стосується головуючого – то секретар міської ради) оголошує перерву для проведення засідання відповідної постійної комісії та прийняття нею рішення щодо встановлення факту наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів та можливих шляхів врегулювання конфлікту інтересів.

Врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів в даній ситуації може відбуватися шляхом:

- неучасті особи, яка має конфлікт інтересів, у голосуванні під час розгляду даного рішення на пленарному засіданні ради;

- у разі, якщо неучасть міського голови, секретаря міської ради чи депутата міської ради у прийнятті окремого рішення чи рішень Апостолівської міською радою призведе до втрати правомочності ради, питання, щодо якого наявний конфлікт інтересів, знімається з розгляду та переноситься на наступне засідання ради.

Стаття 55. Неповідомлення представником депутатського корпусу міської ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради при встановленні такого факту протягом трьох днів після пленарного засідання, на якому таке рішення було прийняте, є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення міської ради.

Розділ Х. Протокол

 

Стаття 56. Засідання міської  ради протоколюється.

У протоколі засідання міської ради зазначається: дата його проведення; кількість депутатів, присутніх на засіданні; запрошені на сесію; питання черги денної, внесені на розгляд; прізвища головуючого і виступаючих; усі внесені на голосування питання; повні результати голосування і прийняті рішення.

Якщо сесія міської ради триває декілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

Протоколи засідань міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності - секретарем міської ради.

Стаття 57. До протоколу засідання міської ради додаються дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів з їх підписами, результати поіменного голосування депутатів, тексти невиголошених виступів депутатів, прізвища та посади запрошених, присутніх на засіданні.

Стаття 58. Запис виступів на засіданні міської  ради може здійснюватись за допомогою технічних засобів і  зберігатись до наступного пленарного засідання.

Розділ ХI. Міський голова, секретар  міської ради

Стаття 59. Апостолівський міський голова є головною посадовою особою  Апостолівської міської ради. Він обирається територіальною громадою на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом України, і здійснює свої повноваження на постійній основі лише на підставі та у спосіб, передбачений Конституцією України та законами України.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України.

Стаття 60. Міський голова здійснює повноваження, визначені статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 61. Міський голова підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Стаття 62.  Міський голова скликає сесію ради, вносить пропозиції і формує  порядок денний сесії, головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 63.  Міський голова щорічно звітує перед радою про роботу виконавчого комітету міської ради.

Стаття 64. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів  таємним голосуванням  більшістю голосів та працює  в раді на постійній основі

Стаття 65. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 66. Секретар міської ради виконує повноваження, визначені ст.50 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", а також за дорученням міського голови вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю ради і її органів.

 

Розділ ХІI. Депутати міської  ради 

Стаття 67. Здійснення радою своїх повноважень ґрунтується на ініціативній і активній участі в її роботі депутатів ради.

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення Апостолівською міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 68. Порядок діяльності депутатів міської ради визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та підзаконними актами і цим Регламентом.

Стаття 69. Депутат забезпечується персоніфікованим місцем у залі засідань міської ради згідно зі схемою, погодженою з фракціями з використанням партійної атрибутики.

Стаття 70. До діяльності депутатів відносяться:

участь у засіданнях міської ради;

участь у засіданнях постійних, тимчасових контрольних та спеціальних комісій міської ради, робочих чи підготовчих груп;

виконання доручень міської ради та її керівництва;

робота у громадській приймальні міської ради та громадській приймальні відповідної партії,  блоку.

Стаття 71. Участь у засіданнях міської ради та її органів, виконання доручень міської ради та її керівництва є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 72. Права і обов’язки депутатів міської ради.

Депутат міської ради має право:

- обирати і бути обраним до органів міської ради;

- пропонувати питання для розгляду міською радою та її виконавчими органами;

- вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

- вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються міською радою або її органами, поправки до них;

- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних міській раді, а також із питань, що входять до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території населених пунктів Апостолівської міської ради.

- виступи з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

- оголошувати на засіданнях міської ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, декларацій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- брати участь з правом дорадчого голосу на загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах територіальної громади.

Депутат міської ради зобов’язаний:

- зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить;

- регулярно інформувати виборців безпосередньо або через партійну організацію про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного та соціального розвитку, рішень міської  ради, доручень виборців;

- брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців,  у масових заходах, що проводяться міською радою;

- вивчати колективні потреби органів самоорганізації населення, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

- вести прийом виборців у громадській приймальні міської ради, розглядати їх пропозиції, звернення, заяви і скарги, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

- не менше як один раз на рік звітувати перед виборцями та відповідними парторганізаціями про свою роботу і роботу міської ради;

- утриматись від голосування у тих випадках, коли міська рада приймає рішення щодо нього персонально.

Стаття 73. Відсутність депутата на засіданнях міської ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави­нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він повідомляє секретаря ради не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 74. Депутат, який не може взяти участь у засіданні міської ради, повинен завчасно із зазначенням причини повідомити про це міського голову або секретаря міської ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає пояснення з цього приводу комісії, на яку покладено повноваження з питань депутатської етики.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних  засідань міської ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради  та  її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією  про  відкликання  такого  депутата  у   встановленому законом порядку.

Розділ XIII. Депутатський запит, запитання та депутатське звернення

Стаття 75. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата  міської  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,  розташованих  на території міської ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Якщо  депутат  не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого  самоврядування та їх посадові особи,  керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих   на   території міської  ради,  ухиляються  від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має  право внести депутатський запит.

Стаття 76.  Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, Апостолівського міського голови, його заступників, виконавчого комітету, керівників відділів з питань, які віднесені до відання ради, до керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на території ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міськради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у місячний термін дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит ради. Вони або вповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду депутатського запиту рада приймає відповідне рішення.

Всі депутатські запити, оголошені на пленарному засіданні ради, зберігаються в матеріалах сесії міської ради.

Стаття 77. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами ради на пленарних засіданнях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням передаються для розгляду та вивчення до постійних комісій ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також раду. Міська рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на пленарних засіданнях ради.

 

Розділ ХІV.  Депутатські фракції та групи

 

Стаття 78. Депутати міської ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські фракції та депутатські групи за умов, якщо до  складу депутатської фракції входять депутати за кількістю, не менше двох депутатів, а до депутатської групи – не менше п’яти депутатів.

Стаття 79. Депутатські фракції та групи не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

Порядок роботи депутатських фракцій та груп, умови вступу депутата  до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською фракцією чи групою.

Стаття 80. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції або  групи. 

Стаття 81. Утворення депутатських фракцій та груп, їх реорганізація та ліквідація можуть проводитись протягом усього періоду повноважень міської ради.

Стаття 82. Кожна депутатська фракція чи група повинна бути зареєстрованою. Умовою реєстрації є подання на ім’я міського голови підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської фракції із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу членів фракції, а також прізвище депутата, що визначений її керівником.

Стаття 83. Міський голова після реєстрації письмового повідомлення про створення депутатської фракції або групи інформує на пленарному засіданні депутатів, її кількісний та персональний склад і її керівника.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій та груп.

Стаття 84. Про зміни в складі депутатської фракції або групи її повноважений представник повідомляє письмово міського голову; це повідомлення підписує депутат, щодо якого воно подається, або керівник депутатської фракції або групи, якщо депутата виключено з фракції або групи.

Стаття 85. У разі, коли склад депутатської фракції або групи скорочується нижче встановленої кількості, вона міським головою  оголошується розпущеною.

Стаття 86. Депутатські фракції або групи проводять свої засідання переважно відкрито і гласно.

Стаття 87. Кожна депутатська фракція або група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань черги  денної.

Депутатська фракція або група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

Стаття 88. Жодна депутатська фракція або група не має права виступати від імені міської ради.

Стаття 89. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції або групи секретар чи апарат міської ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

Розділ ХV.  Постійні комісії міської ради

Стаття 90. Постійні комісії міської  ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 91. Постійні комісії обираються на  сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.  Інші питання структури комісій вирішуються відповідною комісією самостійно.

Стаття 92. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Стаття 93. Перелік та функціонування спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою не пізніше, як на другій сесії.

Стаття 94. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 95. Після обрання голів постійних комісій та затвердження їх складу, комісії визначаються стосовно заступників та секретарів на своїх засіданнях.

Стаття 96. У разі складення повноважень депутатом, що входив до постійної комісії, він виводиться зі складу комісії. Після набуття повноважень депутата міської ради, замість вибулого депутата, новообраний депутат уводиться до тієї комісії, зі складу якої було виведено вибулого депутата.

Стаття 97. Якщо депутат, який склав повноваження, був головою постійної комісії, міський голова подає на затвердження ради нову кандидатуру на посаду голови постійної комісії.

Стаття 98. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. Невиконання своїх функцій головою комісії, а саме:  комісія двічі поспіль не проводить засідання; протиставлення особистої думки рішенню комісії, є підставою для переобрання голови комісії відповідно до ст.98 цього Регламенту.

Стаття 99. Члени постійних комісій міської ради обираються за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

Стаття 100. Постійні комісії за дорученням міської ради, її голови, секретаря або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють  проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 101. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 102. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

На засіданнях постійних комісій можуть бути присутні міський голова, секретар міської ради та інші депутати міської ради – з правом дорадчого голосу.

Стаття 103. Засідання постійної комісії скликається головою комісії в міру необхідності, але не рідше 1 разу у квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії. Місце та час проведення засідань постійної комісії визначається головою комісії.

Стаття 104. Порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 105. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 106. Постійні комісії є підзвітні міській раді та відповідальними перед нею.

Стаття 107. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені міської ради.

 

Розділ ХVI. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії міської ради 

Стаття 108. Міська рада може утворювати, коли визнає за необхідне, тимчасові контрольні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 109. Питання про утворення тимчасової контрольної комісії міської ради включається окремим пунктом до порядку денного сесії.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 110. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 111. Тимчасова контрольна комісія у визначений міською радою термін за результатами виконаної роботи подає на розгляд міської ради відповідний звіт і пропозиції.

Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії на пленарному засіданні, міська рада приймає щодо неї остаточне рішення або дає доручення тимчасовій комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Стаття 112. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Розділ ХVII. Організація роботи міської ради 

Стаття 113. Планування роботи міської ради.

Діяльність міської  ради здійснюється відповідно до орієнтовних планів, які затверджуються радою на рік  (півріччя, квартал).

Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності міської ради, її органів та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році (півріччі, кварталі) із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.

Орієнтовний план роботи на наступний рік (півріччя, квартал) затверджується на пленарному засіданні ради в кінці поточного року (півріччя, кварталу) і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів міської ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб.

Проект орієнтовного плану роботи міської  ради розробляється постійними комісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

В орієнтовний план роботи на рік (півріччя, квартал) обов'язково включаються питання:

- діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- контролю за виконанням депутатських запитів, планів роботи та рішень міської ради;

-  інші.

Організація виконання орієнтовного плану покладається на постійні комісії та виконавчий апарат міської  ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи ради розглядаються   радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

Орієнтовні плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік, а уточнені - на поточний квартал і затверджуються на засіданні комісій. Плани роботи комісій можуть коригуватись в разі включення до них позапланових питань за дорученням міської ради, міського голови, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.

До плану роботи комісії питання включається після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

Стаття 114. Виконавчий комітет  міської  ради

Виконавчий комітет утворюється міською радою на строк її повноважень у складі міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету, начальників відділів виконавчого комітету міської ради,  старост,  керівників підприємств усіх форм власності, представників громадськості.

Свою  діяльність та виконання безпосередніх функцій виконавчий комітет міської ради здійснює у повній відповідності до статей 51, 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 115. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті - Закон).

Рішення міської ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд міської ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, який затверджується та оприлюднюється відповідно до законодавства.

 Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

 Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

 Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта міською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

 У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія ради з питань інвестиційної політики, регуляторної політики, підприємництва, промисловості, торгівлі та сфери послуг (відповідальна постійна комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

 Голова постійної комісії ради з питань інвестиційної політики, регуляторної політики, підприємництва, промисловості, торгівлі та сфери послуг, доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Розділ ХVIII. Заключні положення 

Стаття 116.  У випадках змін у законодавстві України стосовно діяльності органів місцевого самоврядування прийнятий Регламент може бути доповнено або змінено.

Пропозиції стосовно змін до Регламенту вносяться депутатами міської ради, обговорюються у постійних комісіях міської  ради. За висновками профільної постійної комісії міської ради запропоновані зміни виносяться на розгляд сесії міської ради.

Стаття 117.  Цей Регламент є чинним із змінами та доповненнями протягом поточного скликання у частині, що не суперечить чинному законодавству України і діє до прийняття Регламенту складом ради наступного скликання.              

Секретар міської ради                                                                           Л.І.СУВИД

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux